JustPoznan.pl

Przewodnicy po Poznaniu i Wielkopolsce
Oferujemy więcej - kompleksowa organizacja pobytuPOLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.justpoznan.pl (dalej: Serwis), a także danych przekazanych w związku ze świadczeniem usług oraz określa mechanizmy wykorzystania przez Serwis plików cookies/ciasteczek (dalej: Cookies).

2. Administratorem danych osobowych jest Justyna Ciupa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marideo Travel Justyna Ciupa z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 36/22, 60-687 Poznań; NIP: 687-173-92-43, REGON: 180227847 (zwaną dalej: Marideo Travel).


3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 • 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 609 605 115, pod adresem e-mail: justpoznan@gmail.com, bądź pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 2.

  5. Z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  II. Jaki jest cel i zakres przetwarzania danych?

  1. Dane osobowe Użytkownika, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

 • kontaktowania się z Użytkownikiem (Klientem);
 • celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Administratora w Serwisie;
 • realizacji umów i procesów handlowych;
 • celów marketingowych.

 • 2. Administrator przetwarza następujące dane:
 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

 • 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 • 4. Administrator może powierzyć dane:

 • uprawnionym podmiotom publicznym;
 • podmiotom będącym klientami lub kontrahentami Administratora w przypadku spraw dotyczących tych zleceń;
 • podmiotom dostarczającym korespondencję;
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe/rachunkowe;
 • podmiotom świadczącym usługi IT.

 • 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których nastąpi to na wniosek osoby, której dane dotyczą.


  III. Jak długo i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

  1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu, z którymi wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik, którego dane dotyczą, samodzielnie decyduje, o skorzystaniu z takiej funkcjonalności Serwisu.

  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f RODO, czyli:

 • na podstawie wyrażonej zgody – przy czym nawiązanie kontaktu z Administratorem i przekazanie danych osobowych świadczy o jej wyrażeniu;
 • jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy;
 • oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 • 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


  IV. Jakie prawa ma Użytkownik w związku z przetwarzaniem?

  1. Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

  2. Przysługuje mu również prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


  V. Jak wykorzystujemy Cookies?
  1. Serwis używa plików Cookies – brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

  2. Instalacja Cookies jest konieczna do prawidłowego działania funkcjonalności Serwisu. W Cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w zakresie wymagającym autoryzacji.

  3. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje Cookies:
 • sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej;
 • stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • analityczne – umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. Cookies analityczne gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.


 • 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


  VI. Postanowienia końcowe

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

  3. Zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.  KLAUZULA INFORMACYJNA
  przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Justyna Ciupa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marideo Travel Justyna Ciupa z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 36/22, 60-687 Poznań; NIP: 687-173-92-43, REGON: 180227847 (zwaną dalej: Marideo Travel).

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Panią/Pana z Marideo Travel umowy o świadczenie usług przez nią oferowanych i wykonania zawartej umowy, a także wykonania ciążących na Marideo Travel obowiązków tworzenia ofert, wykonywania usług pilockich i przewodnickich, rezerwacji świadczeń, analiz i statystyk, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celu realizacji zawartej umowy lub świadczenia zamówionej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Marideo Travel nie przekazuje danych podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy do takowego przekazania jest zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

  4. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego może nastąpić jedynie wówczas, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania zamówionej usługi, jeżeli jej charakter będzie tego wymagał, o czym zostanie Pani/Pan uprzednio poinformowana/y.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy/świadczenia usług przez Marideo Travel. Po tym okresie będą przechowywane do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczonych na Pani/Pana rzecz usług. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą natomiast przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

  6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

  7. W zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Marideo Travel, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Marideo Travel działań na Pana/Pani żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Marideo Travel ciążącego na nim obowiązku prawnego – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych.


  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  Polityka prywatności

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych